Friday, June 3, 2011

असच काहीतरी....


कधी एक क्षण पुरा पडतो सगळा बोलायला...
कधी सतत बडबडदेखील काहीच कळू देत नाही...
बोलावसं वाटत सर्व काही येता - जाता..
पण मनातले शब्द कधी हवे तसे येत नाही....
                                                            - Abhya.... 

No comments:

Post a Comment