Friday, June 3, 2011

"BIKE"आसन

आकाशात जमलेले ढग कधी नुसतेच गर्जत असतात..

जमिनीकडे बरसण्याचा रस्ताच कधी विसरून जातात...

विसरून जातात कोणी वाट बघत असत खाली त्यांची..


नुसतेच भीर-भीर फिरून हवेतच विरून जातात....


No comments:

Post a Comment